Image for post
Image for post

Het valt niet te ontkennen dat eten of drinken voedingsmiddelen en dranken worden die erg geliefd zijn bij kinderen. Beginnend met snoep, chocolade, koekjes, gelei en nog veel meer zijn voedingsmiddelen waar kinderen van houden.

Zoet voedsel wordt gelanceerd vanaf de parenting.com-pagina en is voedsel dat rijk is aan glucose en onmisbaar is voor kinderen om hun groei en ontwikkeling te ondersteunen. Met een opmerking, dit glucoseverbruik is niet overdreven. Omgekeerd, als u te veel glucose of suiker binnenkrijgt, is dit zeer gevaarlijk voor de groei en ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. …

Be ute un gko song b

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store